Beleidsplan

1. Inleiding

In 2021 werd de stichting Happle Foundation opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode juni 2021 – december 2024. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

2. Visie en Missie

2.1 Visie

Het bestuur van stichting Happle Foundation vindt dat alle kinderen in Nederland een kans verdienen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

2.2 Missie

De missie van onze stichting is dat de Happle Foundation vindt dat ieder kind recht heeft op gelijke leerkansen en het wil op een duurzame manier bijdragen aan de ontwikkeling van een kind door gebruikte computers te doneren aan gezinnen die zelf hiervoor niet de financiële middelen hebben.

3. Ambities

De ambitie van de stichting is om in de komende jaren zoveel mogelijk gezinnen met kinderen te helpen aan een laptop of PC, zodat de kinderen gelijke leerkansen ondervinden als hun leeftijdsgenoten.

De stichting richt zich in eerste instantie op gezinnen met kinderen in de regio van Utrecht die onvoldoende financiële middelen hebben om hier zelf in te kunnen voorzien.

3.1 Projecten

In het eerste jaar wil de stichting ongeveer 5 gezinnen met kinderen in de regio van Utrecht voorzien van een laptop of PC.

In de daaropvolgende jaren wil de stichting ieder jaar ongeveer 25 gezinnen met kinderen voorzien van een laptop of PC.

Door middel van donaties ontvangen wij hardware die wij opschonen en/of samen kunnen stellen tot een volwaardige laptop of PC. De stichting draagt zorg voor een Operating System-licentie en voorziet in de programma’s van Microsoft Office of programma’s van vergelijkbare orde. Vervolgens zorgt de stichting ervoor dat de laptop/PC gebruiksklaar is gemaakt en overhandigd kan worden aan het gezin.

In sommige gevallen is het ook mogelijk om computerbenodigdheden te verstrekken zoals muis, scherm en printer.

Vanaf het moment dat de laptop/PC wordt overhandigd, is deze volledig eigendom van de gebruiker. De stichting voorziet niet in garantie of reparatie, maar zal waar nodig, wel voorzien van advies. De stichting heeft geen herroepingsrecht.

3.2 Verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.

Tevens streven wij ernaar om enkele eindgebruikers te vragen naar hun ervaringen met de stichting en deze, met goedkeuring van hen, te publiceren op de website.

Iedere donateur krijgt een persoonlijke bedankbrief.

In de komende jaren wil de stichting een ANBI status verwerven, waarmee wij ons conformeren aan de normen die voor fondsenwerving sector is vastgesteld.

3.3 Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

  • actief werkgevers benaderen om hardware donaties aan ons te doen,
  • ons eigen, particuliere, netwerk aanschrijven om hardware donaties te ontvangen,
  • samenwerken met andere stichtingen die bepaalde hardware voor hun doeleinden niet geschikt achten. Als tegenprestatie zullen wij de logo’s en links naar de websites van deze stichtingen delen op onze website,
  • monetaire giften en donaties ontvangen van donateurs die volledig aan de doelstellingen van de stichting worden besteed.

4. Kansen en bedreigingen

4.1 Kansen

Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is

de lokaliteit en korte lijnen van onze stichting die ons in staat stelt om actief samen te werken met scholen en andere stichtingen om onze doelgroep te bereiken. Ook zijn de uit te voeren werkzaamheden om laptops en PC’s opnieuw gebruiksklaar te maken relatief beperkt.

4.2 bedreigingen

In de komende 3 jaar zullen wij alert moeten blijven op immer veranderende wetgeving op het gebied van gegevens en privacy (AVG), daar wij hardware ontvangen en opnieuw gebruiksklaar maken die gevoelige informatie kan bevatten.

Daarnaast weten wij niet wat er gebeurt met het product nadat wij deze bij een geselecteerd gezin hebben afgeleverd. Deze zou doorverkocht kunnen worden of voor andere doeleinden worden gebruikt, waarmee het doel van de stichting voorbij wordt geschoten.

5. Strategisch stappenplan

De stichting zal in de eerste anderhalf jaar samenwerking zoeken met regionale instanties, zoals andere educatieve instellingen en andere stichtingen die gelieerd zijn aan het doel van de Happle Foundation.

Daarnaast zullen wij ons online profileren, door actief gebruik te maken van diverse social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk verkeer dirigeren naar onze website, waar de meest actuele informatie en nieuwsberichten op te vinden zullen zijn.

De stichting gaat actief op zoek naar donateurs, zowel monetair, alsook via hardware donaties. Idealiter vindt de stichting enkele werkgevers die de stichting structureel kunnen voorzien van gebruikte laptops.

Met enige regelmaat zullen wij oproepen tot donaties online plaatsen. Tevens zullen we een fondsenwerving dag organiseren waarin wij actief werkgevers zullen benaderen.

Op onze website komt ook een donatie-button die wij kunnen inzetten bij alle oproepen om de actie tot donatie zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Alle donateurs zullen door de stichting worden voorzien van een persoonlijk dankbetuiging.

De stichting streeft ernaar om uiterlijk in 2023 een ANBI-status te bemachtigen. Hiervoor zullen de voorbereidingen in 2022 worden getroffen.

De stichting houdt ontwikkelingen m.b.t. wet- en regelgeving omtrent privacy en dataverwerking nauwlettend in de gaten en zal, waar nodig, de juiste aanpassingen doen aan haar beleid.

Het jaarverslag zal ieder jaar uiterlijk in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar  worden geplaatst op de website. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de bestuursleden.

5.1 Kernwaarden

Kernwaarden van onze stichting zijn: Maatschappelijke betrokkenheid, samenwerking, het creëren van gelijke kansen en bewustwording en duurzame inzet van laptops door deze een tweede leven te geven. Bij alles wat wij doen, verliezen we onze kernwaarden niet uit het oog.

5.2 Samenwerking

Onze stichting werkt samen met Stichting Petje Af.

6. Begroting

Begroting 2021 en verder    
 2021    Begroting2021    Realisatie2022   Begroting
BATEN   
Donaties€ 1.500,00€ 1.605,00€ 1.500,00
Reserves voorgaand jaar  € 837,67
TOTALE BATEN€ 1.500,00€ 1.605,00€ 2.337,67
    
LASTEN   
Bankkosten€ 76,05€ 76,05€ 151,80
Aansprakelijkheidsverzekering€ 186,82€ 186,82€ 186,82
Opstellen privacy statement & algemene voorwaarden€ 324,52€ 324,52€ 0,00
Aanschaf licenties Windows€ 120,00€ 119,97€ 480,00
Aanschaf licenties MS Office€ 60,00€ 59,97€ 599,70
    
TOTALE LASTEN€ 767,39€ 767,33€ 1.418,32
    
RESULTAAT€ 732,61€ 837,67€ 919,35

Het overschot aan het einde van het jaar wordt herinvesteerd in de stichting d.m.v. verdere aanschaf licenties, het dekken van de vaste lasten en het opbouwen van enige reserve voor onverwachte uitgaven. Het overschot zal nooit worden besteed aan andersoortige uitgaven dan voor de stichting noodzakelijk worden geacht.