Algemene Voorwaarden

Stichting Happle Foundation (hierna: Happle Foundation) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82165661 en is gevestigd aan Beekoeverhof 14 (3555XX) te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Aanvrager tot het leveren van Producten door Happle Foundation waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Begiftigde: de natuurlijke persoon die de Producten ontvangt, ook wel Aanvrager zijnde een Consument.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Aanvrager: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst om niet aangaat met Happle Foundation.

7. Schenkingsovereenkomst c.q. Overeenkomst: De Overeenkomst om niet die strekt tot de schenking en levering van Producten die door Aanvrager zijn aangevraagd bij Happle Foundation.

8. Producten: De Producten die door Happle Foundation worden geschonken zijn laptops en computers met bijbehorede opladers en/of andere accesoires.

9. Happle Foundation: De donateur c.q. schenker van Producten aan Aanvrager, hierna: Happle Foundation.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Happle Foundation en iedere Overeenkomst tussen Happle Foundation en een Aanvrager en op elk Product dat door Happle Foundation wordt gedoneerd.

2. Voordat een Overeenkomst om niet wordt gesloten, krijgt Aanvrager de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Happle Foundation aan Aanvrager aangeven op welke wijze Aanvrager de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Happle Foundation zijn gepubliceerd, zodat Aanvrager deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Happle Foundation is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Aanvrager. Eventuele algemene voorwaarden van Aanvrager worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Happle Foundation gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Happle Foundation heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Aanvrager om een voor Happle Foundation gegronde reden te weigeren

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is algemener van aard zodat Aanvrager globaal in staat is om een beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Happle Foundation niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. .

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Happle Foundation zijn indicatief en geven de Aanvrager bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Bij elk Aanbod geldt: op is op en zolang de voorraad strekt.

6. Het uiteindelijke Product verschilt per Aanvrager en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Aanvrager een Aanvraag heeft ingediend voor het betreffende Product en desbetreffende aanvraag geaccepteerd is door Happle Foundation 

2. Een Aanbod kan door Happle Foundation gedaan worden via de website.

3. Indien Aanvrager het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Happle Foundation, zal Happle Foundation de Overeenkomst met Aanvrager schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Happle Foundation daaraan niet gebonden.

5. Happle Foundation is niet gehouden aan een Aanbod indien Aanvrager redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Aanvrager geen rechten ontlenen.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Happle Foundation zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Happle Foundation het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Aanvrager draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Happle Foundation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Aanvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Happle Foundation worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Happle Foundation zijn verstrekt, heeft Happle Foundation het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Happle Foundation niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Aanvrager op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Happle Foundation, is Aanvrager gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden, of kan Aanvrager op een later moment in de gelegenheid worden gesteld een Product te ontvangen.

5. Happle Foundation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Happle Foundation is uitgegaan van door de Aanvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Happle Foundation bekend was.

6. Aanvrager vrijwaart Happle Foundation voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Aanvrager toerekenbaar zijn.

7. De Begiftigde ontvangt op grond van de Schenkingsovereenkomst een eenmalige gift in de vorm van het Product en/of bijbehorende accesoires.

8. Het is Aanvrager en/of Begiftigde niet toegestaan om het Product door te verkopen, door te verhuren en/of te verpanden.

Artikel 6 – Afhalen en/of bezorging van het Product

1. Happle Foundation zal ervoor zorg dragen dat het Product voor afhaling en/of levering vrij is van oude geïnstalleerde programma’s c.q. gegevens voor zover mogelijk. Happle Foundation doet er alles wat in haar macht ligt in alle, onder de AVG vallende informatie, compleet te verwijderen alvorens de hardware verder in gebruik wordt genomen.

2. Aanvrager heeft de mogelijkheid om het Product af te halen en/of het Product door Happle Foundation te laten bezorgen. Partijen komen de dag, tijdstip en locatie van afhaling en/of bezorging gezamelijk overeen.

3. In geval van afhaling van het Product dient Aanvrager zijn identiteitsbewijs te laten zien.

4. In geval van bezorging verbindt Happle Foundation zich jegens Aanvrager om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

5. Indien Aanvrager na afhaling en/of levering gegevens op de laptop tegenkomt van de vorige eigenaargebruiker, dient Aanvrager c.q. Begiftigde dit aan Happle Foundation schriftelijk kenbaar te maken. Happle Foundation zal hier een oplossing voor vinden, waarbij de Begiftigde mogelijk het Product aan Happle Foundation ter beschikking dient te stellen ten behoeve van het verwijderen van deze gegevens. Aanvrager c.q. Begiftigde mag geen misbruik maken van deze data.

6. Aanvrager is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt.  Aanvrager is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Happle Foundation erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Aanvrager.

7. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Happle Foundation te worden gemeld op foundation@happle.it. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Aanvrager zelf, is Aanvrager zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

Artikel 7 – Vergoeding

Voor het verkrijgen van een Product is geen betaling vereist. De Begiftigde zal het Product gratis ontvangen.

Artikel 8 – Geen garantie

1. Happle Foundation verstrekt geen garantie op het Product. Happle Foundation zorgt er slechts voor dat er een besturingssysteem op de laptop zit. Happle Foundation kan niet garanderen dat de licentie van het besturingssysteem nog werkt of niet vervallen is, noch over de functionaliteit van het Product.  Happle Foundation zorgt er slechts voor dat het Product functioneert op het moment dat zij het Product ter beschikking stelt/overhandigt aan een Aanvrager en/of Begiftigde. Aanvrager kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.

2. Happle Foundation kan tevens een muis, webcam en/of toestenboord beschikbaar stellen, doch garandeert Happle Foundation dit niet.

3. Aanvrager c.q. Begiftigde heeft bij een gebrekkig Product niet automatisch recht op een nieuw of vervangend Product. Happle Foundation zal zich inspannen om mee te denken aan een mogelijke oplossing voor de Begiftigde, echter kan Begiftigde hieraan geen rechten ontlenen.  

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

1. Happle Foundation is bevoegd de tussen haar en Aanvrager / Begiftigde bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Aanvrager, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Happle Foundation gesloten Overeenkomst voortvloeien.

2. Voorts is Happle Foundation bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Happle Foundation leidt tot aansprakelijkheid van Happle Foundation jegens Aanvrager of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Happle Foundation in rekening gebrachte kosten dan wel tot een maximum van 100,- euro per gebeurtenis per jaar tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Happle Foundation is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Happle Foundation is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.

3. Happle Foundation is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Happle Foundation is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Happle Foundation is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Happle Foundation staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Happle Foundation verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Aanvrager wegens tekortschieten aan de zijde van Happle Foundation vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Happle Foundation binnen een jaar nadat Aanvrager bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Aanvrager vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Overmacht

1. Happle Foundation is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Happle Foundation, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Aanvrager aan Happle Foundation zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Happle Foundation en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Happle Foundation buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Happle Foundation heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Happle Foundation  haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Aanvrager / Begiftigde indien de Producten in de macht van Aanvrager zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Aanvrager en/of Begiftigde dan wel door  Aanvrager en/of Begiftigde is opgehaald op een locatie van Happle Foundation of nader overeen te komen locatie.

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Happle Foundation berusten uitsluitend bij Happle Foundation en worden niet overgedragen aan Aanvrager.

2. Het is Aanvrager verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Happle Foundation rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Happle Foundation. Indien Aanvrager wijzigingen wenst aan te brengen in door Happle Foundation geleverde zaken, dient Happle Foundation expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Aanvrager verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Happle Foundation rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Happle Foundation gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Aanvrager en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Happle Foundation de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Happle Foundation op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Klachten

1. Indien Aanvrager klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Aanvrager verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via foundation@happle.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Aanvrager voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Happle Foundation de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Happle Foundation zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Happle Foundation en Aanvrager is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Happle Foundation heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Happle Foundation en Aanvrager worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.